INTRODUCCIÓ

Què és e-learning?

El terme e-learning es refereix a la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb un propòsit d'aprenentatge.

Quins avantatges aporta?

Una dels principals avantatges de l'e-learning és la facilitat d'accés. La formació pot arribar a més persones, ja que desapareixen les barreres espai-temporals.

D'aquesta forma, persones que abans tenien dificultats per estar en contacte continu amb els processos de formació, per problemes de desplaçament al centre on s'imparteixen els cursos, per escassetat de temps, per incapacitat física per assistir a classe, per viure en petits llogarets poc comunicades amb l'exterior, etc., tenen ara tot un ventall de possibilitats posades a la seva disposició per a una contínua formació.

Elimina les distàncies físiques
S'utilitzen eines com a correu electrònic, fòrum o xat per establir la comunicació entre els participants.

Permet flexibilitat horària
L'alumne accedeix al moment que disposa de temps.

Augmenta el nombre de destinataris
Aquesta modalitat de formació es pot dirigir a una audiència molt més àmplia.

Afavoreix la interacció
Els alumnes poden comunicar-se uns amb uns altres, amb el tutor amb els recursos on-line disponibles en Internet.

Disposició de recursos on-line i multimèdia
Internet proporciona accés instantani i il·limitat a una gran quantitat de recursos, com a textos, gràfics, àudio, vídeo, animacions, etc.

Què són les Plataformes de Formació?

En espanyol s'ha denominat com a Plataforma de Formació (en anglès LMS: “Learning Managemente System”) a les aplicacions informàtiques que s'utilitzen per a la creació, gestió i distribució d'activitats formatives a través d'internet: són aplicacions que faciliten la creació d'entorns d'ensenyament-aprenentatge, integrant materials didàctics i eines de comunicació, col·laboració i gestió educativa.

Les Plataformes de Formació ofereixen “ambients d'aprenentatge” ja dissenyats i integrats. A ells accedeixen els alumnes a través de la seva clau personal.

Per això, es tracta d'un espai privat, dotat de les eines necessàries per aprendre (comunicació, documentació, continguts, interacció, etc.). A més, les Plataformes permeten fer un seguiment del progrés dels alumnes.

A més dels continguts, els alumnes han de tenir accés a altres recursos que li permetin aprendre i practicar.

Activitats Pràctiques: és imprescindible planificar activitats a través de les quals l'alumne pugui comprovar l'evolució del seu aprenentatge. La realització d'aquestes, proporciona al tutor informació rellevant per al seguiment dels seus alumnes.

Activitats de Autoavaluació: aquest és un altre recurs que es pot incloure en un curs on-line. La seva funció és molt senzilla i clara, ja que amb elles, l'alumne pot verificar si els seus coneixements s'estan adquirint de manera adequada.

Articles i Enllaços d'Interès: a més dels continguts establerts en el curs, és convenient disposar de repositori de documents i enllaços a adreces que ajudin a reforçar l'aprenentatge.

A qui va dirigit?

En e-learning no podem parlar d'un “alumne-tipus”. A causa de les possibilitats que ens ofereix Internet, l'alumnat és cada vegada més divers: professionals en exercici, aturats, persones amb minusvalidesa física, joves, majors, etc.

Tots ells poden ser alumnes amb motivació per aprendre, però amb diferents motius per formar-se.

A part de disposar d'ordinador amb connexió a Internet, així com uns mínims coneixements informàtic, és especialment important que els alumnes tinguin Capacitat de planificació; Flexibilitat per adaptar-se a noves formes d'aprenentatge poc afins als esquemes formatius tradicionals; Competències tècniques en el maneig i ús de les noves tecnologies, així com una actitud favorable cap a les mateixes; Disponibilitat de temps per a la formació, dins o fora de l'horari laboral, segons sigui el cas.

L'avaluació.

Les Plataformes Tecnològiques ens faciliten la tasca d'avaluar el procés i els resultats d'aprenentatge dels alumnes.

Si desitgem conèixer els coneixements adquirits pels alumnes podem utilitzar exàmens que incorporen diferents tipus de preguntes (opció múltiple, veritable-fals, assaig, etc.)

Però també podem avaluar als alumnes pel compliment de les tasques realitzades individualment o en grup.

Les Plataformes d'e-learning ens proporcionen una informació minuciosa sobre l'itinerari realitzat pels alumnes en el seu procés de formació.